16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணி சித்தர்களின் ஆசிபெற்றது, வீட்டில் வைத்தால் தீயசக்தி விலகும் நன்மை பயக்கும்

Share Button

தவ யோகேஷ்வர் 

16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணி

16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணி சித்தர்களின் ஆசிபெற்றது, வீட்டில் வைத்தால் தீயசக்தி விலகும் நன்மை பயக்கும்
சித்தர்களின் ஆசிபெற்ற 16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணியை வீடுகளில் வைத்தால் தீய சக்திகள் விலகி நன்மைகள் பயக்கும். சித்தர்களின் ஆசிர்வாதம் பெற்ற மூலிகை சாம்பிராணி பெற இந்த எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் : 9840691932

சித்தர்களின் ஆசிபெற்ற 16 வகையான மூலிகை சாம்பிராணி வீட்டில் வைத்தால், தீயசக்தி விலகும் நன்மை பயக்கும்.

Share Button

மேலும் செய்தி தொடர்ச்சி ...

Comments are closed.