ஆன்மிக பாடல் : {மெய்ஞான சூட்சும புலம்பல்} பாடலை ஆல்பமாக விரைவில் வெளியீடு