பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எழுவதால் நடக்கும் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும்