பாதுகாப்பான கல்வி : பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும்