ராட்சசி திரைப்படமும் , நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியதும்!