நான் நீ ஒரு ஆகாயம்

120.00

Category : POEM (கவிதை நூல்)

Author : G. NIRBAN KUMAR (கு. நிருபன் குமார்)

Category:

Description

Share Button

ஒரு தனிமை விரும்பி என்ன செய்வான்? முதலில் ரசிப்பான் பின் நேசிப்பான். நான் ரசித்ததையும், நேசித்ததையும் நான் நீ ஒரு ஆகாயமாக்கியுள்ளேன்.

Share Button