சென்னையில் எஸ்ரோ (ESRO) நல அறக்கட்டளையின் முப்பெரும் விழா-மாற்றுத்திறனாளர்கள் மற்றும் பார்வையற்றோருக்கான நல உதவிகள் வழங்குதல்!