70-தை தொட்டார் மம்மூட்டி, மலையாள உலகின் சூப்பர் ஸ்டார்