நியூ தெய்வா சிட்டி அறக்கட்டளையின் ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லத்தில் தாத்தா பாட்டிகளுடன் தீபாவளி கொண்டாடி மகிழ்ந்த தருணம்