விருதுகள் தரப்பட வேண்டுமேயின்றி பெறப்படுவதாக இருக்கக் கூடாது