திருப்பூரில் 20 ஆண்டுக்கால சமூக சேவகரின் மனக்குமுறல்!