1 முதல் 8 வகுப்புகளுக்கு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தகவல்