கேள்வி – பதில் : ஒரு ஆசிரியராக நான் பல விதங்களில் முயற்சி செய்கிறேன். ஆனாலும் என் மாணவர்களிடம் பெரிதாக பலன் ஏற்படுவதில்லையே, ஏன்?