கல்வி கற்க பாதுகாப்பான பாலம் கிடைக்குமா? ஏக்கத்தில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள்!