அடிச்சாத்தான் படிப்பு வரும். உழைப்பின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள், முன்னேற்றத்தின் கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன!