கடன் தொல்லை நீங்க, செல்வ வளம் பெருக, பண வரவு அதிகரிக்க இதை மட்டும் செய்யுங்கள் அனைத்து சரியாகிவிடும்