புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையில், பெருமாளை தரிசனம் செய்வோம் – சகல செளபாக்கியங்களையும் தந்தருள்வார்