மனித உணர்வுகளின் மிக நுட்பமான திரைமொழி “கருமேகங்கள் கலைகின்றன”!