அந்நியர்கள் என்ற நாவலுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் பரிசு – எழுத்து இலக்கிய அறக்கட்டளை அறிவிப்பு