தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், வெங்கையா நாயுடு பேச்சு