தன்னை உணருதல் நிகழ வேண்டுமானால், வாசி யோகம் மட்டுமே மிக விரைவில் தன்னை உணர உதவும் உன்னத முறையாகும்