இந்த இலவச பயிற்சி மையத்தை தடுக்கவோ, கெடுக்கவோ, கொச்சைப்படுத்தவோ எவருக்கும் (முக்கியமாக என் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருந்தாலும் சரி) உரிமை இல்லை!