அடுத்தவர் நலத்தை நினைத்து உதவி செய்பவருக்கு, அவரின் ஆயுள் முழுவதும் என்றுமே சுபதினம்தான்