பத்திரிகையாளர்களுக்கு நல வாரியம் அமைக்கப்படும், மாண்புமிகு செய்தித் துறை அமைச்சர் வெள்ளகோயில் மு.பெ.சாமிநாதன் அறிவிப்பு