வாசிப்பை நேசிப்போம், புத்தகத்தை வாசிக்கத் தொடங்குங்கள்