விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் காப்பது நம் கடமை. காப்போம் கைகொடுப்போம்.