பஞ்சாபில் தலித் முதல்வர் சர்ஜித் சிங் சன்னி பதவி ஏற்கிறார்