ஏர்ஹார்ன் (காற்று ஒலிப்பான்) சமூகத்தின் சாபக்கேடு : தமிழக முதல்வரின் உடனடி நடவடிக்கை தேவை