கேள்வி – பதில் : பருவ வயதில் இருக்கும் என் மகனை எதிர்காலத்தில் தீயப் பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் கொண்டு செல்வது எப்படி?