முடியும் என்ற எண்ணமும், என்னால் முடியாது என்ற எண்ணமும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே என்ன செய்கிறது?