ஓம் நமோ வாராஹி : இதுவரை இல்லையென்றால் இனி நடக்கும் – வினைகள் தீரும் வியாழன் யாகம்!