நமது கிராமம் நமது பாதுகாப்பு : பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் சி.எம்.ஆர்.மணிமொழியன் DSP