டெங்கு ஒழிப்பு பிரச்சார நாடகம் தூமாட்டி ரெங்கசாமி அய்யர் சந்து பகுதியில் நடத்தப்பட்டது்!