சாதகங்களை தவறவிடுபவர்கள் சாதாரணமானவர்கள், பாதகங்களைச் சாதகங்களாக மாற்றுபவர்கள் சாதனையாளர்கள்!