ஆரம்பத்திலேயே தடுக்கா விட்டால் ஆளையே தின்று விடும் : செல்போன் மோகம்