சீனா அதிபர் ஜின்பிங்கின் அரசியல் பயணம் குறித்து பள்ளி, கல்லூரி பாட புத்தகங்களில் இடம்பெறுகிறது