கடவுளிடம் முற்றிலும் சரணாகதி அடைதல் என்பது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு செயல் அல்ல