உண்மையையும், தர்ம சிந்தனையையும் உள்ள ஒரு நபரை இந்த உலகம் ஏமாளியாகவும், பிழைக்கத் தெரியாதவனாகவும் கூறி நகைக்கும்