சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்