குலாப் புயல் உருவாகிறது, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்