காட்பாடி ரெட்கிராஸ் சார்பில் அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா!