விவசாயிகளைக் காப்பாற்றுவோம் உலகத் தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கு ஓர் ஆசிரியரின் வேண்டுகோள்.