தந்தை பெரியாரின் அரசியலிலும் தொண்டிலும் தவிர்க்க முடியாத திருச்சி