பொது கழிப்பிடமா? இலவச மது அருந்தும் மையமா? – கட்டி முடிக்கப்பட்ட கழிவறை எப்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படும்